نمونه سوال درس پایگاه داده
19,000 تومان 11,000 تومان